GRAMMAR FOR CEFR (B1) banner

GRAMMAR FOR CEFR (B1)

Grammar For CEFR (B1) là khóa học ngữ pháp tiếng Anh trung cấp dành cho những người đã có căn bản hoặc có trình độ tương đương với mô tả cấp độ B1 theo tiêu chuẩn ngôn ngữ quốc tế CEFR.

ĐẠI TỪ PHẢN THÂN

Học ngay

ĐẠI TỪ KHÔNG XÁC ĐỊNH

Tạm khóa

DẠNG QUÁ KHỨ CỦA ĐỘNG TỪ CÓ QUY TẮC VÀ ĐỘNG TỪ BẤT QUY TẮC

Tạm khóa

ĐỘNG TỪ KHIẾM KHUYẾT ( ĐỘNG TỪ TÌNH THÁI)

Tạm khóa

CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 2

Tạm khóa

CÂU CHỦ ĐỘNG VÀ CÂU BỊ ĐỘNG

Tạm khóa

QUY TẮC CHUYỂN CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG

Tạm khóa

THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

Tạm khóa

TRẠNG TỪ CHỈ CÁCH THỨC

Tạm khóa

TRẠNG TỪ CHỈ MỨC ĐỘ

Tạm khóa

TRẠNG TỪ CHỈ SỰ THƯỜNG XUYÊN

Tạm khóa

TRẠNG TỪ THỂ CÁCH, MỨC ĐỘ VÀ SỰ THƯỜNG XUYÊN

Tạm khóa

CÂU HỎI ĐUÔI

Tạm khóa

SO SÁNH KÉP

Tạm khóa

SO SÁNH KÉP 2

Tạm khóa

THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH

Tạm khóa

GIỚI TỪ CHỈ CHUYỂN ĐỘNG, PHƯƠNG HƯỚNG

Tạm khóa

GIỚI TỪ CHỈ CÁCH THỨC, PHƯƠNG TIỆN

Tạm khóa

LIÊN TỪ

Tạm khóa

CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 3

Tạm khóa

ĐỘNG TỪ NGUYÊN MẪU CÓ 'TO' VÀ KHÔNG CÓ 'TO'

Tạm khóa

Động từ đi với động từ thêm 'ing' và động từ nguyên mẫu có 'to' (Không có sự khác biệt về nghĩa)

Tạm khóa

Động từ đi với động từ thêm 'ing' và động từ nguyên mẫu có 'to' (có sự khác biệt về nghĩa)

Tạm khóa

TO/ IN ORDER TO/ SO AS TO/ SO THAT/ IN ORDER THAT

Tạm khóa

TỪ NHẤN MẠNH: TOO

Tạm khóa

TỪ NHẤN MẠNH: SO

Tạm khóa

THÌ TƯƠNG LAI TIẾP DIỄN

Tạm khóa

CỤM DANH TỪ

Tạm khóa

CỤM ĐỘNG TỪ

Tạm khóa

CỤM TÍNH TỪ

Tạm khóa

CỤM TRẠNG TỪ

Tạm khóa

CỤM GIỚI TỪ

Tạm khóa

CÂU GHÉP

Tạm khóa

CÂU TƯỜNG THUẬT

Tạm khóa

QUY TẮC CHUYỂN ĐỔI CÂU TƯỜNG THUẬT GIÁN TIẾP

Tạm khóa

VOCA sẽ giúp bạn làm chủ các kiến thức ngữ pháp tiếng Anh thường gặp trong các bài thi kiểm tra ngôn ngữ Châu Âu CEF, bạn chỉ cần chưa tới 3 tháng để làm chủ toàn bộ các kiến thức ngữ pháp từ cấp cơ bản đến nâng cao. 

CEFR (Common Eropean Framework) là thang tiêu chuẩn đánh giá trình độ ngoại ngữ theo tiêu chuẩn Châu Âu, CEFR phổ biến trên nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam. Hiện nay, Bộ giáo dục Việt Nam đang sử dụng khung tiêu chuẩn này để đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào và đầu ra của học sinh, sinh viên. 

Nhận biết được tầm quan trọng đó, VOCA đã xây dựng bộ ngữ pháp tiếng Anh 6 cấp độ, tương ứng với 6 level theo mô tả chi tiết của khung tham chiếu CEFR. 


Khung đánh giá trình độ ngoại ngữ theo chuẩn Châu Âu (CEFR). Nguồn ảnh: VOCA

Dòng sản phẩm ngữ pháp CEFR của VOCA xây dựng chia làm 6 cấp độ tương ứng như sau: 
- Grammar For CEFR (A1-A2): Ngữ pháp dành cho những người học ở cấp độ căn bản. 
- Grammar For CEFR (B1-B2): Ngữ pháp dành cho những người học ở cấp độ trung cấp. 
- Grammar For CEFR (C1-C2): Ngữ pháp dành cho những người học ở cấp độ nâng cao.


Trong khóa học tiếp theo này: GRAMMAR FOR CEFR (B1), VOCA cung cấp cho bạn 42 chủ  điểm ngữ pháp, giúp bạn củng cố những kiến thức cơ bản và bổ sung kiến thức về những thành phần cấu tạo câu cũng như những cấu trúc từ thông dụng đến nâng cao phù hợp với trình độ của bạn, giúp bạn tiếp thu một cách tối đa tất cả những kiến thức ngữ pháp ở cấp độ này.

Cấu trúc nội dung khóa học gồm: 

- 22 bài học về những thành phần đơn và cơ bản cấu tạo nên từ và câu trong tiếng Anh: Reflexive Pronoun (Đại Từ Phản Thân), Indefinite Pronoun (Đại Từ Không Xác Định), Modal Verbs (Động Từ Khiếm Khuyết/ Động Từ Tình Thái), Infinitives With And Without 'To' (Động Từ Nguyên Mẫu Có 'To' Và Không Có 'To'), Regular Verb And Irregular Verb In Past Forms(Dạng Quá Khứ Của Động Từ Có Quy Tắc Và Động Từ Bất Quy Tắc, Verbs Followed By -Ing And To-Infinitive (No Difference In Meaning) (Động Từ Đi Với Động Từ Thêm 'Ing' Và Động Từ Nguyên Mẫu Có 'To' (Không Có Sự Khác Biệt Về Nghĩa), Verbs Followed By -Ing And To-Infinitive (Different Meaning) (Động Từ Đi Với Động Từ Thêm 'Ing' Và Động Từ Nguyên Mẫu Có 'To' (Có Sự Khác Biệt Về Nghĩa), Adverb Of Manner (Trạng Từ Chỉ Cách Thức), Adverbs Of Degree (Trạng Từ Chỉ Mức Độ), Adverb Of Frequency (Trạng Từ Chỉ Sự Thường Xuyên), Adverbs Of Manner, Degree And Frequency (Trạng Từ Thể Cách, Mức Độ Và Sự Thường Xuyên), Prepositions Of Movement, Direction (Giới Từ Chỉ Chuyển Động, Phương Hướng), Prepositions Of Manner, Instrument (Giới Từ Chỉ Cách Thức, Phương Tiện), Conjunction (Liên Từ), Noun Phrase (Cụm Danh Từ), Verb Phrase (Cụm Động Từ), Adverb Phrase (Cụm Trạng Từ), Prepositional Phrase (Cụm Giới Từ), Adjective Phrase (Cụm Tính Từ), Compound Sentence (Câu Ghép) 

- Tiếp theo là 3 cấu trúc thì trên sơ cấp: Present Perfect (Thì Hiện Tại Hoàn Thành), Past Perfect Tense (Thì Quá Khứ Hoàn Thành), Future Continuous Tense (Thì Tương Lai Tiếp Diễn)

- 17 cấu trúc cấu tạo câu, đặc biệt là câu ghép, giúp người học diễn đạt rõ hơn ý nghĩa cần trình bày: Double Comparatives 1 (So Sánh Kép), Double Comparatives 2 (So Sánh Kép 2), Intensifier: Too (Từ Nhấn Mạnh: Too), Intensifier: So (Từ Nhấn Mạnh: So), Such|Such, Tag Question (Câu Hỏi Đuôi), The Second Conditional (If 2) (Câu Điều Kiện Loại 2), The Third Conditional (If 3) (Câu Điều Kiện Loại 3), To/ In Order To/ So As To/ So That/ In Order That,  Active Voice And Passive Voice (Câu Chủ Động Và Câu Bị Động), From Active To Passive Voice (Quy Tắc Chuyển Câu Chủ Động Thành Câu Bị Động), Passive Voice (Câu Bị Động), Reported Speech (Câu Tường Thuật, Rules Of Change In Indirect Speech (Quy Tắc Chuyển Đổi Câu Tường Thuật Gián Tiếp), Person In Reported Speech (Từ Chỉ Người Trong Câu TưỜng Thuật), Verb In Reported Speech (Động Từ Trong Câu Tường Thuật), Time And Place In Reported Speech (Thời Gian Và Nơi Chốn Trong Câu Tường Thuật.

Sau khi hoàn thành khóa học GRAMMAR FOR CEFR (B1) này, bạn có thể hình thành một câu đơn có mức độ khó tương đối hay câu ghép đơn giản, có khả năng đọc hiểu cũng như diễn đạt chuẩn và rõ ràng những cấu trúc câu trong một số tình huống nhất định, hình thành khả năng viết và liên kết nhiều câu về những chủ đề đơn giản và quen thuộc.

Tuy nhiên, đối với những kiến thức ở trình độ B1, bạn sẽ không thể sử dụng cũng như viết những câu có cấu trúc quá phức tạp như câu phức hay sử dụng nó trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, để có thể hình thành những kỹ năng trên, bạn cần rèn luyện thêm và làm quen với những khóa học ở trình độ cao hơn như B2, C1 hay C2.

Thảo luận